วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2553

บทที่ 1แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

บทที่ 1
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
          ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียงก็ได้
          สารสนเทศ (Information) หมายถึง สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคตได้
          ความรู้ (Knowledge) หมายถึง การรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สมารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจ (Understanding) ในองค์ประกอบต่างๆ จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้
          ระบบ (System) หมายถึง กลุ่มของส่วนประกอบหรือระบบย่อยต่างๆ ที่มีการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ซึ่งส่วนประกอบของระบบประกอบด้วย
                    1. การนำเข้า (Input) กิจกรรมการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อการประมวลผล
                    2. การประมวลผล (Process) การนำทรัพยากรที่ได้นำเข้าสู่ระบบมาปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปที่มีความหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ
                    3. ผลลัพธ์ (Output) ผลผลิตจาการประมวลผล โดยทั่วไปอยู่ในรูปของเอกสารหรือรายงานสารสนเทศ
                    4. ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ผลลัพธ์ได้จากการประมวลผลไปปรับปรุงการนำข้อมูลเข้าและกิจกรรมการประมวลผล
          ระบบสารสนเทศ (Information System)
          เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ
          ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems : MIS)
          หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผลและการสร้างสารสนเทศขึ้นมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจ การประสานงาน และการควบคุม

          สาเหตุที่ทำให้เกิดสารสนเทศ
                    1. พัฒนาการของความรู้ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
                    2. พัฒนาการของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
                    3. การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร
                    4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์
                    5. ความจำเป็นในการใช้สารสนเทศ

          ลักษณะของสารสนเทศ
                    1. ถูกต้องแม่นยำ (Accurate)
                    2. สมบูรณ์ครบถ้วน (Complete)
                    3. เข้าใจง่าย (Simple)
                    4. ทันต่อเวลา (Timely)
                    5. เชื่อถือได้ (Reliable)
                    6. คุ้มราคา (Economical)
                    7. ตรวจสอบได้ (Verifiable)
                    8. ยืดหยุ่น (Flexible)
                    9. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant)
                  10. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible)
                  11. ปลอดภัย (secure)

          องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
                    1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
                    2. ซอฟต์แวร์ (Software)
                    3. ข้อมูล (Data)
                    4. การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication)
                    5. กระบวนการทำงาน (Procedure)
                    6. บุคลากร (People)
          ความสำคัญของสารสนเทศ
          องค์การต่างๆ ได้พัฒนาแผนงานและกลยุทธ์ด้านสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการตัดสินใจและความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ
          1. การท้าทายของเศรษฐกิจโลก สารสนเทศ คือ อำนาจ และการรู้จกคู่แข่งขัน และลูกค้า เป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานธุรกิจประสบความสำเร็จ
          2. การแข่งขันทางการค้า จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ไร้ขีดจำกัด และการทำธุรกิจมีความเป็นอิสรเสรีมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันทางการค้ามีความรุนแรงมากขึ้น
          3. การขยายเครือข่ายทางการค้า การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรมการบริโภคสินค้าขอผู้บริโภคทำให้การดำเนินงานธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รูปแบบธุรกิจที่แต่เดิมมีการซื้อ-ขายและให้บริการภายในประเทศที่ผลิตสินค้าเท่านั้นได้มีการขยายตลาดไปยังสาขาต่างๆ รูปแบบที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายคือ ธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) และธุรกิจออนไลน์ในลักษณะของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
          4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศกระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็ว ทำให้แต่ละองค์การต่างๆ ได้นำเทคโนโลยีทันสมัยมาประยุกต์เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ ให้บริการลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน

          ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
                    1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
                    2. ช่วยสร้างทางเลือกในการแข่งขัน
                    3. ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
                    4. ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
--------------------------------------------------------------------------------


กรณีศึกษาบทที่ 1
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานร้านไอศกรีม Iberry


1. ประโยชน์ที่ร้านไอศกรีม Iberry นำไอทีเข้ามาช่วยการบริหารงาน นอกจากการแก้ปัญหาข้างต้นแล้วท่านคิดว่าทางร้านยังได้รับประโยชน์ใดได้บ้าง

ตอบ     1. ทำให้ไม่สูญเสียรายได้ที่ต้องเสียไปกับไอศกรีมที่เสียหาย
            2. ป้องกันการทุจริตของพนักงานขาย
            3. สามารถทราบได้ว่าไอศกรีมรสชาติใดขายได้มากที่สุดและรสชาติใดขายได้น้อยที่สุดเพื่อที่จะได้ทำการส่งเสริมการขายได้อย่างถูกต้อง
            4. สามารถควบคุมและดูแลสาขายย่อยต่างๆ ให้มีมาตรฐานในการบริการและคุณภาพของสินค้าที่เท่าเทียมกัน2. ท่านคิดว่าในอนาคตร้านไอศกรีม Iberry สามารถนำไอทีเข้ามาช่วยงานด้านใดอีกได้บ้าง

ตอบ     ช่วยในการส่งเสริมการขายต่างๆ โดยการโฆษณาผ่านสื่อสารสนเทศ และช่วยในการจำหน่ายสินค้าผ่านสื่อสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ท
 3. จากแนวคิดการนำไอทีมาใช้แก้ปัญหาของผู้บริหารร้านไอศกรีม Iberry นั้น ท่านคิดว่าสามารถนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจใดได้บ้าง จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ
ตอบ     ธุรกิจ หอพัก หรือสถานที่ให้เช่าที่พักต่างๆ
            1. สามารถใช้ระบบเซนเซอร์เพื่อวัดแรงดันไฟฟ้า เมื่อแรงดันกระแสไฟฟ้าลดลางจนถึงจุดที่กำหนด ระบบไฟฟ้าสำรองจะทำงาน
            2. สามารถใช้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้ง เพื่อป้องกันและบันทึกเหตุการณ์ร้ายต่างๆ และตรวจจับพฤติกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายที่ไม่คาดคิด
            3. สามารถนำซอฟแวร์มาประยุกต์ใช้ในการคิดค่าเช่า รวมไปถึงค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้าและประปา รวมไปถึงค่าบริการเสริมต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง--------------------------------------------------------------------------------
คำถามท้ายบทที่ 1


1. ระบบสารสนเทศคืออะไร และระบบสารสนเทศมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง?
ตอบ     ระบบสารสนเทศ เป็นการนำองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กันของระบบมาใช้ในการรวบรวม บันทึก ประมวลผล และแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม จัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยการที่ ปัจจุบันการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและซับซ้อน จึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแน่นอนและรวดเร็วและเป็นผลทำให้เกิดการพึ่งพาระบบสารสนเทศต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น และอาจยิ่งทวีความต้องการระบบสารสนเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบันและอนาคต

2. ข้อมูลกับสารสนเทศ และสารสนเทศกับความรู้ แตกต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ     ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ อาจอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ รูปภาพ หรือเสียงก็ได้
            สารสนเทศ คือ สิ่งที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ในอนาคต ความรู้ คือการรับรู้และความเข้าใจสารสนเทศจนถึงระดับที่สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ได้ คือมีความเข้าใจ ในองค์ประกอบต่างๆ จนอาจสร้างเป็นทฤษฎี หรือเป็นแบบจำลองทางความคิด และสามารถนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาในการดำเนินงานได้


3. ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทั่วๆ ไปมีอะไรบ้าง
ตอบ     1. การนำเข้า (Input)
            2. การประมวลผล (Process)
            3. ผลลัพธ์ (Output)
            4. ข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback)


4. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (CBIS) คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง
ตอบ     ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ( Computer Based Information System หรือ CBIS) คือ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ หรือ การจัดการข้อมูลต่างๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
            1. ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
            2. ซอฟต์แวร์ (Software)
            3. ข้อมูล (Data)
            4. การสื่อสารและเครือข่าย (Telecommunication)
            5. กระบวนการทำงาน (Procedure)
            6. บุคลากร (People)5. จงยกตัวอย่างระบบใด ๆ มา 1 ระบบ พร้อมทั้ง จำแนกส่วนประกอบและเป้าหมาย
ตอบ     ระบบการจัดการร้านกาแฟ
            ส่วนประกอบ : ส่วนนำเข้า : เมล็ดกาแฟ ชา น้ำ น้ำตาล ครีม วัตถุดิบอื่น ๆ คนงาน และการจัดการ
            ประมวลผล: การต้ม หรือ การชง
            ผลลัพธ์ : กาแฟ และ เครื่องดื่มอื่น ๆ เป้าหมาย : การเตรียมชา กาแฟ และเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่มีรสชาติด้วยความรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น